Thành lập Ban biên tập, và quy chế hoạt động trang Website Bệnh viện đa khoa Cà Mau

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 413/QĐ ngày 29 tháng 05 năm 2017 của Giám đốc bệnh viện)
SỞ Y TẾ CÀ MAU
BỆNH VIỆN ĐK CÀ MAU
 
                                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                      
QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA WEBSITE BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 413/QĐ  ngày 29  tháng 05  năm 2017 của Giám đốc bệnh viện)
 
CHƯƠNG I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

 
Điều 1. Giải thích từ ngữ:
Thông tin điện tử: Là các thông tin được thể hiện dưới dạng điện tử và có thể trao đổi trên môi trường mạng cũng như các thiết bị điện tử và có thể lưu trữ được trên các thiết bị điện tử.
Trang thông tin điện tử: Là tập hợp các thông tin điện tử phục vụ sẵn sàng cho quá trình trao đổi, lưu trữ trên môi trường mạng và các thiết bị điện tử.
Website: Là tập hợp các trang thông tin điện tử đã được tổ chức, sắp xếp theo một trật tự nhất định và được dùng để trao đổi thông tin trên môi trường mạng cũng như các thiết bị điện tử. Website có thể được tổ chức lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu và trên hệ thống máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ.
Cơ sở dữ liệu: Là tập hợp các dữ liệu đã được tổ chức, sắp xếp nhằm phục vụ quá trình lưu trữ, xử lý và trao đổi được thuận tiện, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng khác nhau.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh:
Qui chế này áp dụng đối với tất cả cán bộ, nhân viên, ban quản trị và những độc giả có khai báo truy cập thực hiện trao đổi thông tin trên website này. Trong quá trình triển khai, hoạt động có nội dung nào chưa hợp lý sẽ thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, phù hợp theo yêu cầu công việc.
Điều 3. Tên miền của Website:
Tên miền và địa chỉ truy cập của Website Bệnh viện đa khoa Cà Mau là: http://bvdkcamau.vn . Đây là tên miền chính thức và duy nhất do bệnh viện đăng ký sử dụng và duy trì trên hệ thống mạng thông tin toàn cầu. Bệnh viện chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin do bệnh viện cung cấp.
Mọi tên miền và địa chỉ truy cập khác đều không được nhà trường thừa nhận và nhà trường không chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin được đăng tải trên đó.
Điều 4: Mục tiêu của Website:
Website là trang thông tin điện tử chính thống, duy nhất của Bệnh viện đa khoa Cà Mau.
Mục tiêu của Website nhằm cung cấp, trao đổi thông tin về các hoạt động của Bệnh viện, phục vụ quá trình khám chữa bệnh ngày một tốt hơn.
Điều 5: Ban quản trị Website:
Ban quản trị Website là các cán bộ, nhân viên thuộc Bệnh viện được Ban giám đốc phân công thực hiện công tác quản trị Website.
Điều 6. Kinh phí hoạt động của Website:
Kinh phí hoạt động của Website là nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị được qui định trong Qui chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện  và từ các nguồn khác như nguồn phí quảng cáo (nếu có), nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với mục đích không vụ lợi, không mang tính chính trị, không phân biệt thành phần giai cấp, đảng phái, chủng tộc.
Nguồn kinh phí tài trợ của Website được giao cho Ban quản trị Website quản lý và chi cho các nội dung duy trì, phát triển website ngày một hoàn thiện, hiện đại dưới sự giám sát của bệnh viện.

 
CHƯƠNG II
NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 7. Yêu cầu về thông tin đăng trên website của Bệnh viện:
Các thông tin khi đăng trên website của bệnh viện phải đảm bảo:
-  Đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
-  Không vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;
-  Không mang tính chất chia rẽ, bè phái, cục bộ địa phương, phân biệt chủng tộc;
-  Không gây kích động đến bất kỳ đối tượng độc giả nào của website;
-  Không làm ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện;
-  Từ ngữ nên sử dụng là các từ ngữ phổ thông và sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt có dấu rõ ràng. Thể thức văn bản trình bày thực hiện theo thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 19/01/2011 (Phông chữ sử dụng là phông chữ Time New Roman,tiêu đề cỡ chữ 14, nội dung cỡ 13, bảng mã Unicode).
Điều 8. Những nội dung thông tin đăng trên Website:
Những thông tin đăng tải trên Website của Bệnh viện nhằm mục đích làm phong phú và lôi kéo độc giả với website. Bệnh viện thực hiện chủ trương và khuyến khích đăng tải những nội dung thông tin liên quan sau:
          - Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh;
          - Thông tin về hoạt động khám chữa đang diễn ra hàng ngày của Bệnh viện;
          - Các bài giảng, tài liệu chuyên ngành;
          - Những kinh nghiệm hay trong quá trình điều trị bệnh;
          - Những thông tin, những hoạt động công ích;
Điều 9. Trích dẫn thông tin:
Trường hợp tin bài được sưu tầm từ các nguồn thông tin trên báo chí, mạng internet thì người sưu tầm phải ghi rõ nguồn gốc của thông tin đã sưu tầm trước khi chuyển đến ban biên tập.
Mọi cá nhân, tổ chức được phép thu thập, trích dẫn thông tin từ website của Bệnh viện đều phải ghi rõ nguồn tin từ “bvdkcamau.vn” và tuyệt đối cấm chỉnh sửa đối với những nội dung đã trích dẫn.
Điều 10. Trách nhiệm viết tin, bài cho website:
Mỗi khoa, phòng đều có trách nhiệm viết tin bài gửi ban biên tập để đăng lên website và mỗi quí ít nhất có 01 bài viết được đăng trên website.
Đảng bộ; Công đoàn cơ sở; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh mỗi tháng cần có 01 bài viết về các hoạt động của tổ chức, đoàn thể mình được đăng trên website.
Điều 11. Hệ thống người dùng của website:
Mọi người phải có trách nhiệm bảo quản và chịu trách nhiệm về các thông tin của cá nhân mình trên trang web.
Điều 12. Ban biên tập:
Ban biên tập website do Giám đốc bệnh viện quyết định thành lập và bao gồm 01 Trưởng ban, các phó trưởng ban cùng các biên tập viên giúp việc cho trưởng ban trong việc biên tập, đưa tin, bài lên website của Bệnh Viện.
Trưởng ban có quyền quyết định cao nhất trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động của ban.
Các phó trưởng ban theo sự uỷ quyền và phân công của trưởng ban thực hiện điều hành công tác biên tập tin bài trước khi đăng lên website.
Các thành viên có trách nhiệm giúp ban lãnh đạo thực hiện chọn lọc, biên tập tin bài theo từng lĩnh vực được phân công và gửi file lên lãnh đạo ban biên tập thông qua  email  thư ký (địa chỉ:khoacmi@gmail.com) lãnh đạo ban biên tập duyệt và đăng tải lên website. Loại bỏ các bài viết vi phạm qui chế khỏi các trang thông tin điện tử của website.
Điều 13. Công tác quản trị Website:
Phòng Công nghệ thông tin có trách nhiệm quản trị website với các trách nhiệm và quyền hạn sau:
          - Quản lý, xây dựng và phát triển, hoàn thiện cũng như việc mở rộng, nâng cấp các hệ thống an ninh, lưu trữ đối với website.
          - Thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và thực hiện duy trì hoạt động thường xuyên của Website trên mạng internet.
          - Quản trị hệ thống người dùng: khởi tạo, quản lý, phân quyền truy cập hoặc huỷ bỏ những người dùng chính thức của Website.
Điều 14. Chế độ tài chính đối với website:
Tất cả các bài viết đăng trên website đều trên tinh thần trách nhiệm, tự nguyện làm phong phú thông tin cho website. Mỗi tháng, ban biên tập sẽ tổng hợp bài viết để khen thưởng nhằm động viên khuyến khích nâng cao chất lượng các bài viết cho website.

CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Điều 15. Tổ chức thực hiện

Các tổ chức đoàn thể trong Bệnh viện, có trách nhiệm phổ biến Qui chế hoạt động trang Web đến từng thành viên của tổ chức đoàn thể mình. Tất cả các cán bộ, nhân viên Bệnh viện có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Qui chế này.

 
                                                                               GIÁM ĐỐC
                                                                             (đã ký)
                                                                            Bùi Đức Văn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây